Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 10/1/2019).

 

Hình ảnh chiếu phim tại Rạp Chiếu phim Đông Kinh

Một số mục tiêu cụ thể: Về hoạt động phát hành phổ biến phim, giai đoạn từ năm 2019 - 2020: Công tác chiếu phim lưu động và tổ chức các đợt phim, tuần phim kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh do Nhà nước đặt hàng: Số buổi chiếu phim tại thôn, bản vùng sâu, vùng cao, biên giới bình quân từ 1.670 buổi/năm trở lên; số lượt người xem phim và nghe tuyên truyền 179.500 lượt người/năm, giai đoạn từ năm 2021 - 2025  và định hướng đến 2030 là 197.450 lượt người/năm.

 

Sản xuất phim phóng sự, phóng sự tuyên truyền chuyên đề, biên tập xây dựng các nội dung tuyên truyền, giai đoạn từ năm 2019 - 2020: Phóng sự tuyên truyền chuyên đề, video clip tài liệu khoa học, lịch sử, văn hóa: 08 - 10 phóng sự/năm, biên tập, xây dựng các nội dung tuyên truyền: 45 - 50 nội dung/năm, giai đoạn từ năm 2021 - 2025 và định hướng đến 2030: 10 -12 phóng sự/năm và 50 - 60 nội dung/năm./.

 

Bích Diệp