Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 31/12/2018 - 06/01/2019)

Chỉ thị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Hội nghị trực tuyến triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

 

 

Chỉ thị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm. Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán và không được sử dụng ngân sách nhà nước. Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai. Bố trí lịch làm việc phù hợp, không để công việc ách tắc trong dịp Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương giải quyết công việc, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

 

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 30/UBND-NC ngày 08/1/2019. Yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; khi xảy ra cháy, nổ phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả; bảo đảm phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư, hoạt động kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng hóa có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị quyết trên về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan, tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo Công văn số 10/UBND-KTTH, ngày 03/1/2019. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định; thời điểm áp dụng mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh kể từ ngày Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành.

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

 

Kế hoạch trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2741/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018. Tổng số 14.998 chỉ tiêu, cụ thể: Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Đào tạo sau đại học 132 chỉ tiêu (trong Kế hoạch), đào tạo Trung cấp nghiệp vụ đối với Trưởng Công an xã 78 chỉ tiêu; bồi dưỡng trong nước: Với cán bộ, công chức 3.251 chỉ tiêu, viên chức 8.400 chỉ tiêu, cán bộ, công chức cấp xã 2.075 chỉ tiêu, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở 982 chỉ tiêu; bồi dưỡng tại nước ngoài 80 chỉ tiêu.

 

Quyết định nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh

 

Nội dung trên được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019. Thực hiện nhập 537 thôn, khối phố thành 249 thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh. Thành phố Lạng Sơn nhập 27 thôn, khối phố thành 13 thôn, khối phố; huyện Cao Lộc nhập 9 thôn thành 4 thôn; huyện Chi Lăng nhập 48 thôn, khối phố thành 23 thôn, khối phố; huyện Hữu Lũng nhập 68 thôn thành 34 thôn; huyện Lộc Bình nhập 46 thôn, khối phố thành 23 thôn, khối phố; huyện Đình Lập nhập 28 thôn, khối phố thành 14 thôn, khối phố; huyện Văn Quan nhập 40 thôn, khối phố thành 20 thôn, khối phố; huyện Bình Gia nhập 20 thôn, khối phố thành 10 thôn, khối phố; huyện Bắc Sơn nhập 66 thôn thành 32 thôn; huyện Văn Lãng nhập 28 thôn thành 14 thôn, khối phố; huyện Tràng Định nhập 157 thôn thành 62 thôn.

 

Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018. Đối với việc rà soát để đề xuất trung ương sửa đổi: Kết quả rà soát phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Với việc rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án rút ngắn thời gian thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền: Phải đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện, đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên.

 

Hội nghị trực tuyến triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

 

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, các xã triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền, sở, ngành xác định năm 2019 là năm tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, cần xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác lãnh đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm với tinh thần trách nhiệm cao, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra chuyên ngành, kiên quyết xử lý các vi phạm. Đồng chí yêu cầu thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thăm hỏi, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng, bảo đảm an ninh trật tự, mọi người, mọi nhà đều có Tết.