Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 03/12 - 09/12/2018)

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

UBND tỉnh ban hành Quy chế trên tại Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan giúp việc của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm: Chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, hội nhập quốc tế, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số và các nội dung khác. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2018.

 

Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức

 

Quy định được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018. Nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng người làm việc: Xây dựng, phê duyệt hoặc trình phê duyệt các đề án, quyết định thành lập, cho phép thành lập, tổ chức lại, đổi tên, xếp hạng, giải thể tổ chức; quy định, hướng dẫn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của tổ chức bộ máy; cho phép thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các Hội, quỹ…Nội dung về cán bộ, công chức, viên chức: Tuyển dụng, bố trí, phân công công tác; bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức; bổ nhiệm, thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; nhận xét, đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng…

 

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 4864/VP-NC ngày 05/12/2018. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn và tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Các huyện, thành phố giao quân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe, nắm chắc tiểu sử công dân chuẩn bị nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân. Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân.

 

Triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Đề án trên tại Công văn số 4903/VP-KTN ngày 07/12/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đề xuất với UBND tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa khung tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới và quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt nông thôn mới, kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2020, có cụ thể cho từng năm để tổ chức thực hiện; đề xuất 01 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cấp thiết đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện. Chủ động tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án, tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, rà soát cơ chế chính sách, lồng nghép nguồn lực thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai Đề án theo quy định.

 

Phối hợp thực hiện đợt cao điểm bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Công văn số 5271/BCĐ-CAT ngày 28/11/2018 về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể hướng dẫn các đơn vị chức năng theo ngành dọc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp tết Nguyên đán; phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. BCĐ 138 các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm phù hợp với tình hình thực tế địa bàn đảm bảo đạt hiệu quả tốt.

 

Thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 4892/VP-KTN ngày 07/12/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố đánh giá thực trạng, tổng kết, rút kinh nghiệm về các mô hình về cung cấp nước sạch nông thôn, về thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật để nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả; đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2017; đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn bức xúc; kiên quyết không công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nếu không đáp ứng được các yêu cầu 02 tiêu chí trên.

 

Công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 công nhận 26 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018. Gồm các xã: Nhất Tiến, Vũ Sơn (huyện Bắc Sơn), Mông Ân, Hồng Thái, Hòa Bình (huyện Bình Gia), Hồng Phong, Thanh Lòa, Xuất Lễ (huyện Cao Lộc), Thượng Cường, Vân An (huyện Chi Lăng), Bắc Xa, Thái Bình (huyện Đình Lập), Hòa Bình, Quyết Thắng, Sơn Hà (huyện Hữu Lũng), Đồng Bục, Hiệp Hạ, Tam Gia, Tĩnh Bắc, Tú Mịch (huyện Lộc Bình), Đào Viên, Đề Thám, Tân Tiến (huyện Tràng Định), Tân Lang (huyện Văn Lãng), Tân Đoàn, Vân Mộng (huyện Văn Quan).