Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018).

 

Ảnh minh họa

Quy định này quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

 

Nội dung quản lý: Về tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng người làm việc: Xây dựng, phê duyệt hoặc trình phê duyệt các đề án, quyết định thành lập, cho phép thành lập, tổ chức lại, đổi tên, xếp hạng, giải thể tổ chức; quy định, hướng dẫn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của tổ chức bộ máy; cho phép thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các Hội, quỹ; cho phép tổ chức đại hội và phê duyệt Điều lệ của các Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh…

 

Về cán bộ, công chức, viên chức: Tuyển dụng, bố trí, phân công công tác; bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức; bổ nhiệm, thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; nhận xét, đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng…

 

Quyết định có hiệu lực kể từ 20/12/2018./.

 

Bích Diệp