Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Công văn số 1224/UBND-NC, ngày 07/12/2018).

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của công chức về pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định, quan tâm bố trí, kiện toàn đội ngũ công chức, giải quyết yêu cầu bồi thường theo đúng thẩm quyền, thủ tục theo quy định./.

Bích Diệp