Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) (Công văn số 4892/VP-KTN, ngày 07/12/2018).

 

Xã Văn An, huyện Văn Quan đạt chuẩn NTM

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình về cung cấp nước sạch nông thôn, về thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm các mô hình hoạt động có hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014-2017.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đôn đốc các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn bức xúc của địa phương; kiên quyết không công nhận xã đạt chuẩn NTM nếu không đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm.

 

Thùy Linh