Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch rừng đặc rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 vừa được phê duyệt tại Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 30/11/2018.

 

wanderlust_tips_du_lich_mau_son_1

Hình ảnh tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

Nguồn: Internet

Theo đó, Quy hoạch ổn định rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 3 khu rừng đặc dụng: Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn. Tổng diện tích quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh đến năm 2020 là 13.489,94 ha, chiếm 2,1% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh.

 

Giai đoạn 2019-2020, triển khai hoàn thành cắm mốc xác định rõ ranh giới, diện tích các khu rừng đặc dụng; hoàn chỉnh và ổn định cơ cấu tổ chức Ban quản lý các khu rừng đặc dụng; xây dựng được kế hoạch và triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong các khu rừng đặc dụng. Giai đoạn 2021-2030, tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, chấm dứt các hoạt động xâm hại đến các hệ sinh thái rừng, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát triển các quần thể động thực vật nguy cấp, quý, hiếm; triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội kết hợp bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh./.

 

Phương Linh