Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động các mỏ khai thác khoáng sản

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát hoạt động các mỏ khai thác khoáng sản, (Công văn số 4862/VP-KTN, ngày 05/12/2018).

 

Ảnh minh họa.

Nguồn: baocongthuong.com.vn

Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và các cơ quan có liên quan chủ động hướng dẫn các cơ sở khai thác khoáng sản thực hiện các giải pháp để hạn chế tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các mỏ khai thác khoáng sản hoạt động đúng theo cam kết để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực mỏ.

 

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát môi trường khu vực, quản lý hoạt động nổ mìn khai thác mỏ để có cảnh báo sớm tới các chủ thể có liên quan, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, chủ động giám sát các cơ sở khai thác khoáng sản tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

 

Khánh Ly