Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 05/11 - 11/11/2018)

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

 

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 10/11/2018. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh, là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn  bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo quy định, tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính. Thời gian hoạt động thử nghiệm trong tháng 12/2018, chính thức trong tháng 01/2019.

 

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

 

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1085/UBND-KTTH ngày 05/11/2018. Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về thông tin thị trường, sản phẩm, xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống phân phối; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thế chấp vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

 

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1106/UBND-KTN ngày 07/11/2018 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý khai thác cát, sỏi đến người dân. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các bến bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng trên địa bàn.

 

Triển khai công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 4409/VP-KTN ngày 05/11/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn nhân lực, kinh phí và trang thiết bị cần thiết để thực hiện tốt công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu; rà soát, cập nhật lại tình hình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực làm căn cứ để cơ quan Hải quan cho phép thông quan, hạn chế tình trạng tồn đọng phế liệu tại kho, bãi gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4415/VP-KTTH ngày 05/11/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực phân bón, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, khi ký kết hợp đồng mua phân bón cung ứng cho người dân phải lưu mẫu phân bón theo quy định. UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, thực hiện đúng quy định về Chương trình 135, lựa chọn đơn vị cung ứng phân bón đảm bảo chất lượng để cung cấp cho người dân, xử lý nghiêm những sai phạm.

 

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 4427/VP-KGVX ngày 06/11/2018. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3669/BTTTT-CATTT, có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối. Trong các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp về bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống, tăng cường các giải pháp bảm đảm an toàn thông tin cho các hệ thống của cơ quan, tổ chức.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2018

 

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, thảo luận, thống nhất 4 dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu; quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn năm 2018. 4 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về: Bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương; ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.