Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 29/10 - 04/11/2018)

Công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Chỉ đạo xử lý hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày. Kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2165, 2166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 công nhận xã Bính Xá, huyện Đình Lập và xã Văn An, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan và UBND các xã: Bính Xá, Văn An có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Xử lý hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 4354/VP-KTN ngày 31/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp lập danh sách các HTX hoạt động yếu kém và ngừng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn như củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ chủ chốt; tạo điều kiện cho HTX tham gia các hoạt động công ích, thu hút doanh nghiệp để liên kết với HTX cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Đối với HTX đã ngừng hoạt động lâu ngày cần tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện vận động, hỗ trợ và hướng dẫn các HTX này giải thể tự nguyện theo quy định.

 

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai đến năm 2020 và những năm tiếp theo

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 02/11/2018 thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nội dung thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; tập trung hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các xã; nâng cao trách nhiệm trong xác định, thẩm định giá đất, bảo đảm chất lượng và thời gian; rà soát kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

 

Giao biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 giao 99 biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018. Giao 52 biên chế cho các hội đặc thù cấp tỉnh gồm Hội Làm vườn, Hội Văn học Nghệ thuật, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Nhà báo. Giao 44 biên chế cho các hội đặc thù cấp huyện gồm Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y của 11 huyện, thành phố. Số biên chế dự phòng là 03.

 

Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Mục tiêu: Quy hoạch, bảo tồn, phát triển không gian, diện tích trồng một số giống hoa Đào giá trị cao của Xứ Lạng gắn với sản xuất các loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, các ngành nghề truyền thống, các hoạt động có yếu tố bản địa để bảo tồn, phát triển cây Đào một cách bền vững. Một số nhiệm vụ thực hiện: Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư kinh doanh cây, hoa Đào và kết hợp hình thành, phát triển các làng nghề, các khu/điểm du lịch; quy hoạch không gian vùng trồng Đào; thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá; tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng hàng năm.

 

Triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Công văn số 1675/BCĐ ngày 31/10/2018 triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đề nghị các sở, ngành thành viên BCĐ liên ngành Vệ sinh ATTP tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng để các doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện hiệu quả.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, thảo luận, thống nhất các nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. 7 dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm an toàn giao thông; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện; mức thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế; về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019; danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019. 2 dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; về kết quả công tác đối ngoại năm 2018, chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2019. Đăng ký Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.