Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 02/11/2018).

 

Ảnh minh họa

Nội dung thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục không cần thiết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được duyệt; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các xã thuộc các Dự án đang triển khai; nâng cao trách nhiệm trong xác định, thẩm định giá đất, bảo đảm chất lượng và thời gian; rà soát kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định./.

 

Bích Diệp