Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ

BCĐ liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh vừa có Công văn số 1675/BCĐ, ngày 31/10/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

 

http://baolangson.vn/uploads/2018/10/15/MT2.jpg

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, đề nghị các sở, ngành thành viên BCĐ liên ngành Vệ sinh ATTP tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng để các doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện hiệu quả.

 

Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ATTP, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các ngành, các địa phương, báo cáo UBND tỉnh, để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

 

Thùy Linh