Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 22/10 - 28/10/2018)

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Quy định về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng con dấu.

 

 

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

 

Quy định được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018. Quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai phong trào thi đua, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng, hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2018.

 

Quy định về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định trên tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 22/10/2018. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện dự án PPP gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt chủ trương đầu tư và công bố dự án, lựa chọn nhà đầu tư, thành lập doanh nghiệp dự án, ký kết hợp đồng dự án, triển khai thực hiện dự án, quyết toán và chuyển giao công trình. Đồng thời, quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10/2018.

 

Tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng con dấu

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1048/UBND-NC ngày 29/10/2018. Yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chấp hành nghiêm túc Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu; khẩn trương xây dựng, ban hành quy định quản lý, sử dụng con dấu. Thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh ngay các thiếu sót, vi phạm, lưu ý bảo quản, đóng dấu, thông báo mẫu dấu, xử lý khi mất, thất lạc con dấu theo quy định. Các cơ quan, đơn vị bị mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc con dấu bị mòn, mờ, méo, nội dung không còn phù hợp, khẩn trương thực hiện thủ tục để cấp lại hoặc cấp con dấu mới theo quy định. Công an tỉnh định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

 

Chỉ đạo phát triển cây Quế

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4199/VP-KTN ngày 22/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện liên quan triển khai các giải pháp tiếp tục phát triển diện tích, sản lượng Quế trên cơ sở phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Tích cực vận động, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến để đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị các sản phẩm từ Quế và xác định thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm.

 

Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/10/2018. Tập trung triển khai một số nội dung: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các hoạt động đối ngoại; tăng cường triển khai các hoạt động đối ngoại nhằm thu hút đầu tư FDI, viện trợ ODA, NGO và hợp tác về thương mại, du lịch với các đối tác nước ngoài, quan hệ hữu nghị, hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, phát huy tối đa các cơ chế hợp tác hiện có giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc)…, quan tâm mở rộng quan hệ với các địa phương của các nước đối tác có tiềm năng, các cơ quan và tổ chức nước ngoài; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới.

 

Quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 4248/VP-KTN ngày 24/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập quy hoạch các vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo vùng tập trung, bảo đảm đáp ứng nhu cầu lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội. Không quy hoạch vào những khu vực địa hình loại 1, loại 2, khu vực nằm trong quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ, các địa hình có giá trị về mặt quân sự, khu vực có công trình quốc phòng, đảm bảo việc san lấp mặt bằng không làm ảnh hưởng đến quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quốc phòng.

 

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội đung trên tại Công văn số 4216/VP-KTN ngày 23/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp tổ chức rà soát, thống kê lại số lượng hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở để phê duyệt điều chỉnh lại Đề án. Lập kế hoạch hỗ trợ cụ thể trong 02 năm (2019 - 2020), chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình theo đúng yêu cầu; phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng nhà ở của các hộ gia đình.