Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 08/10 - 14/10/2018)

Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Kế hoạch triển khai các quy định về cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

 

Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4054/VP-KGVX ngày 11/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, công khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, số hộ nghèo phát sinh hằng năm; có các giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp để phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản cả nước không còn hộ nghèo có thành viên là đối tượng thuộc chính sách người có công.

 

Tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Công văn số 1157/BCĐ-CQTT ngày 09/10/2018. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là địa bàn cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường mòn biên giới; chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền, công khai số điện thoại đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân biết để cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

 

Kế hoạch triển khai các quy định về cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 08/10/2018. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị Định số 83/2017/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC; đảm bảo về lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CNCH theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; kiện toàn Tổ Cảnh sát PCCC thuộc Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các huyện, thành phố; chú trọng đầu tư, bổ sung trang thiết bị CNCH cho lực lượng PCCC.

 

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/10/2018. Theo đó, tập trung xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận một cửa các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 

Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 10/10/2018. Yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân, như: Người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, phù hợp với tình hình của tỉnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; tiếp tục đổi mới hoạt động Hội chữ thập đỏ; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động.

 

Tăng cường quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác đá

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3987/VP-KTN ngày 06/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, việc thực hiện khai thác theo thiết kế mỏ được duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thu hồi đất hoặc có chính sách phù hợp đối với các khu đất nằm trong khoảng cách không an toàn theo quy định về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, để tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người dân.