Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình 9 tháng đầu năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

9 tháng đầu năm 2018, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực phối hợp, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc triển khai công tác gia đình, đưa nội dung công tác gia đình vào kế hoạch công tác hằng năm để thống nhất phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời tổ chức nhiều hình thức, nội dung lồng ghép phong phú, thiết thực trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và các văn bản liên quan. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác gia đình.

 

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục duy trì tại 11 huyện, thành phố. Kết quả đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 142 Mô hình, 710 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 710 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Duy trì 1.540/2.314 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư, 226 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, 04 câu lạc bộ “mẹ và con gái”, 16 câu lạc bộ phòng, chống mua bán người và 80 câu lạc bộ giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm trợ giúp pháp lý cũng đã trợ giúp pháp lý kịp thời 306 vụ việc trong đó: Trợ giúp pháp lý tại văn phòng Trung tâm và các Chi nhánh: 51 vụ việc, tham gia tố tụng: 255 vụ việc, truyền thông trợ giúp pháp lý: 20 lượt. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, hòa giải ở cơ sở cho 200 hội viên, tuyên truyền lồng ghép về công tác tư vấn giáo dục trước hôn nhân được 42 cuộc thu hút trên 1.260 lượt hội viên tham dự, tham gia và phối hợp với tổ hòa giải ở địa phương hòa giải được 22 vụ mẫu thuẫn trong gia đình.

 

Khánh Ly

(Nguồn Báo cáo số 203 /BC-BCĐ, ngày 09/10/2018)