Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, (Công văn số 4054 /VP-KGVX, ngày 11/10/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc những quy định, yêu cầu của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 4088/BLĐTBXH-VPQGGN, trong đó: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH,  đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, số hộ nghèo phát sinh hằng năm trên địa bàn, thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo đúng tiến độ đề ra; có các giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp để phấn đấu đến cuối năm 2019, cơ bản cả nước không còn hộ nghèo có thành viên là đối tượng thuộc chính sách người có công./

.

Khánh Ly