Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số kết quả trong thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức triển khai các bước của Đề án; theo đó, các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, xây dựng quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; các cơ sở dạy nghề đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu đề ra.

 

Kết quả 9 năm (2010-2018), số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề nông nghiệp là 36.774 người; có trên 80% học viên có việc làm và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất kinh doanh tại địa phương, gia đình; có một số mô hình hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn như mô hình trồng và chăm sóc cây Na (huyện Chi Lăng), chăn nuôi lợn thịt và lợn nái (huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Lãng), nuôi gà bán chăn thả (huyện Cao Lộc)…; qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, đồng thời góp phần tích cực trong việc nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giúp chuyển đổi cơ cấu lao động phát huy hiệu quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

 

Bích Diệp

Nguồn Báo cáo số 376 /BC-UBND, ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh