Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 01/10 - 07/10/2018)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018. Chỉ đạo quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Thông báo số 467/TB-UBND ngày 05/10/2018. Yêu cầu các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 06, 07/10/2018); dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày Quốc tang.

 

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018

 

Ngày 05/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh trong công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và sẵn sàng đối thoại, đồng hành, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với quan điểm công bằng, bình đẳng và tuân thủ các quy định. Những quy định, chính sách bất cập, không còn phù hợp, tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh, công khai các chương trình, dự án đầu tư, đổi mới công tác quy hoạch. Về các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị, yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu, tập trung giải quyết tối đa theo thẩm quyền; thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh hiện nay để điều chỉnh kịp thời. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025 để tạo cơ sở triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

 

Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018)

 

Nội dung trên được Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung ban hành tại Kế hoạch số 137/KH-BTCHC ngày 01/10/2018, với chủ đề: “Liên kết hợp tác cùng phát triển”, tổ chức từ ngày 30/10/2018 - 07/11/2018, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn. Dự kiến có khoảng 200 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với trên 300 gian hàng. Hoạt động chính tại hội chợ: Giao lưu, xúc tiến thương mại, trao đổi nghiệp vụ, trưng bày giới thiệu sản phẩm, mua bán hàng hóa, dịch vụ, các hoạt động giao thương, ghi nhớ, ký kết hợp đồng, văn hoá nghệ thuật.

 

 

Giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, do sau 04 năm thành lập Quỹ hoạt động không hiệu quả, không có đủ vốn điều lệ tối thiểu theo quy định. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Quỹ bảo lãnh tín dụng không vượt quá 01 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

 

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/10/2018. Trong đó, tập trung xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 

Quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 956/UBND-NC ngày 02/10/2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về quản lý, sử dụng hợp đồng lao động. Đối với những cơ quan, đơn vị mà số chỉ tiêu hợp đồng lao động 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018 nhưng còn thiếu so với định mức quy định thì tăng cường thực hiện xã hội hóa các vị trí nhân viên thừa hành, phục vụ tại những địa bàn phù hợp. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sau khi thực hiện xã hội hóa, nhưng vẫn còn thiếu chỉ tiêu theo định mức thì căn cứ vào nhu cầu thực tế, chủ động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, theo một công việc nhất định ngoài chỉ tiêu đã được phê duyệt, nhưng không được vượt định mức theo quy định.

 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

 

Quy chế trên được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành tại Quyết định số 138/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 02/10/2018. BCĐ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ. BCĐ làm việc thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên BCĐ bằng văn bản, thông qua việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.