Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 24/9 - 30/9/2018)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất.

 

 

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung trên tại Thông báo số 446/TB-UBND ngày 25/9/2018. Yêu cầu các cơ quan, công sở, trường học treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018); dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Quốc tang. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn việc dừng, hoãn tổ chức các hoạt động, chương trình nêu trên.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 925/UBND-KTN ngày 25/9/2018. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng, giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, thanh toán hoàn ứng vốn đầu tư theo đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50%, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển vốn sang các dự án khác.

 

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất

 

Quy định được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018. Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các phường, thị trấn, các khu vực đã được quy hoạch đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa là 40 m2, chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất tối thiểu 3m. Tại nông thôn thuộc các khu vực đầu mối giao thông của các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, các trục đường giao thông chính ven đô thị, đất tại các xã thuộc thành phố, đất thuộc quy hoạch phát triển đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa là 40 m2, tối thiểu phải có chiều rộng và chiều dài bằng 3m. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3673/VP-KTN ngày 17/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp rà soát, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa theo hướng có đối ứng của Nhà nước, gắn với tư vấn việc làm để lao động sau khi học nghề được tiếp cận vay vốn sản xuất. Đổi mới công tác tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp ở các vùng sản xuất nguyên liệu, các dự án chuyển đổi sản xuất, lao động làm việc trong doanh nghiệp, phân cấp cho cấp huyện đào tạo nghề phục vụ an sinh xã hội nông thôn.

 

Tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 892/UBND-KGVX ngày 18/9/2018. Yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhất là học sinh, sinh viên chưa tham gia; giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thi đua của các cơ sở giáo dục và đào tạo, người đứng đầu cơ sở đó. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên; cơ quan Bảo hiểm xã hội trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng thời gian quy định; các huyện, thành phố có các giải pháp nhằm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.

 

Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm có Công văn số 1455/BCĐ-ATTP ngày 19/9/2018 chỉ đạo về nội dung trên. Yêu cầu BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; thực hiện phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống; tổ chức, triển khai quy hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện của cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm.

 

Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 21/9/2018. Nội dung điều tra gồm: Điều tra toàn bộ (thông tin về dân số, nhà ở của hộ dân cư), điều tra chọn mẫu (thông tin về dân số, lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi, thông tin về người chết, nhà ở). Thời gian thu thập thông tin trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.