Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng (Công văn số 3867/VP-KGVX, ngày 28/9/2018).

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4168/BVHTTDL-TV ngày 14/9/2018. Cụ thể: Kiện toàn, củng cố thư viện công cộng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ.

 

Chỉ đạo các thư viện công cộng tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập số, tăng cường công tác luân chuyển sách, báo, phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động hỗ trợ các thư viện trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả của thư viện góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, hình thành và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em, hỗ trợ việc học ở các cấp độ khác nhau, phát triển khả năng sáng tạo, hỗ trợ kỹ năng tiếp cận sử dụng máy tính, những thành tựu khoa học phục vụ cuộc sống. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư phát triển thư viên phù hợp với điều kiện cụ thể.

 

Khánh Ly