Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Thương mại quốc tế

Ảnh minh họa

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND, ngày 28/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Theo đó, công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực công sản; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế./.

Bích Diệp