Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh ban hành văn bản về xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (Công văn số 937/UBND-KTN, ngày 27/9/2018).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung: Với các dự án UBND các huyện, thành phố đã thống nhất với người bị thu hồi đất về đơn giá bồi thường theo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1946/VP-KTN ngày 07/9/2015 của Văn phòng UBND tỉnh. Với các dự án liền kề với dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì UBND các huyện, thành phố báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh cho áp dụng giá đất cụ thể của dự án liền kề làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Với các dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau, thì UBND các huyện, thành phố căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại “Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của UBND tỉnh ban hành hàng năm” để xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Các dự án còn lại,  UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Công văn này thay thế Công văn số 644/UBND-KTN ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp