Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị (Kế hoạch số 135 /KH-UBND, ngày 26/9/2018).

 

Một góc thành phố Lạng Sơn (baolangson.vn)

Một số nội dung trọng tâm thực hiện: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020; xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, kêu gọi các nguồn lực đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, trật tự đô thị, phát triển đô thị, đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng lập, điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo sát với thực tiễn; kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư, thực hiện các quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất...; Chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để việc chỉnh trang đô thị và cảnh quan đô thị khi đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo đồng bộ./.

 

Bích Diệp