Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản, (Công văn số 3819/VP-KTN, ngày 26/9/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ tình hình thực tế địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8960/VPCP-CN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể: Rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế, khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Tổ chức thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Khánh Ly