Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản