Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 10/9 - 16/9/2018)

Ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018. Rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ.

 

Ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 883/UBND-KTN ngày 13/9/2018.  UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa bàn, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm; kịp thời chẩn đoán, xét nghiệm, tổ chức khoanh vùng, dập dịch nếu có; chủ động phòng chống dịch, không chủ quan, tuyệt đối không giấu dịch; tăng cường tuyên truyền, thông tin tới người dân, triển khai thực hiện nghiêm túc Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. Đối với 05 huyện biên giới, tập trung ngăn chặn triệt để và xử lý nghiêm việc vận chuyển bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua biên giới hoặc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y.

 

Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 127/CV-BCĐ ngày 11/9/2018. Yêu cầu các sở, ngành, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Đối với 12 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Về các  tiêu chí đã đạt, UBND các huyện hoàn thiện thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, ưu tiên các mô hình sản xuất đã có hiệu quả và có khả năng nhân rộng, phát huy được thế mạnh và ổn định lâu dài. Phấn đấu hết năm 2018 tại các xã đã đạt chuẩn, mỗi xã phải xây dựng thành công từ 1-2 Khu dân cư kiểu mẫu.

 

Rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 3648/VP-KTN ngày 13/9/2018: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát tất cả các dự án đầu tư thuộc các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn đã được phê duyệt quá 03 năm nhưng chưa triển khai hoặc tiến độ triển khai chậm, không đáp ứng yêu cầu, nhất là dự án trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn phải thu hồi đất, tài sản, làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ gia đình; đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 05/10/2018.

 

 

Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3586/VP-KGVX ngày 11/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó việc dồn dịch các điểm trường và sáp nhập các trường có quy mô nhỏ cần rà soát thực trạng cơ sở vật chất, xây dựng lộ trình cụ thể sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ, đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định. Chỉ sáp nhập những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi về khoảng cách, các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã; không sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non với cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời có giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp cho giáo viên, cán bộ quản lý, hỗ trợ việc đi lại của học sinh khi đến trường.

 

Quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

 

Quy định được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018. Theo đó quy định cụ thể về việc lập dự toán ngân sách, tài liệu thuyết minh cơ sở phân bổ, giao dự toán ngân sách, mức rút dự toán chi cân đối ngân sách và chi bổ sung có mục tiêu, thời gian và mẫu biểu báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước, thời gian gửi báo cáo quyết toán, thời hạn thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.

 

Tăng cường tuyên truyền chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3637/VP-KGVX ngày 13/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giải thích chính sách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội đến người lao động, vận động người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, chấp hành tốt nội quy lao động tại cơ quan, đơn vị.

 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 13/9/2018. Tập trung thực hiện một số nội dung: Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo, theo đó Hội nghị cấp tỉnh tổ chức trong tháng 11/2018, các sở, ban, ngành và cấp huyện tổ chức trong tháng 12/2018; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác như tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, biên soạn, phát hành tài liệu …; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp.