Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác, (Công văn số 3605/VP-KTN, ngày 11/9/2018).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và cơ quan có liên quan rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6742/BNN-TCTL. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi rà soát, bổ sung hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa bên cung cấp và bên sử dụng sản phẩm theo quy định trong thời gian 6 tháng cuối năm 2018 để làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc các tổ chức khai thác công trình thủy lợi đang thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2018 và năm 2019.

 

Khánh Ly