Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3637/VP-KGVX ngày 13/9/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

 

Kết quả hình ảnh cho bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, giải thích chính sách của Đảng, Nhà nước về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội đến người lao động, vận động người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, chấp hành tốt nội quy lao động của cơ quan, đơn vị; đồng thời nắm tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa lao động đình công.

 

Thùy Linh