Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 05/8 - 12/8/2018)

 

Tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục. Tăng cường thông tin, báo cáo tình hình an ninh trật tự, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu.

 

 

Tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 08/8/2018. Yêu cầu Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục phải gắn với định mức số lượng giáo viên mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách, phù hợp với việc sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học. Không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hằng năm mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả làm việc để sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế. Có kế hoạch, giải pháp giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt biên chế được giao; trong những năm tới, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Tăng cường thông tin, báo cáo tình hình an ninh trật tự, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 723/UBND-KTTH ngày 06/8/2018. Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, các cơ quan kiểm dịch, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện biên giới, các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện, an ninh trật tự,… tại các cửa khẩu, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất ngay UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, cấp bách.

 

Giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2018 tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 với tổng số 2.285 biên chế. Biên chế công chức Văn phòng HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc UBND tỉnh 1.239 biên chế. UBND các huyện, thành phố được giao 1.044 biên chế.

 

Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố

 

Nội dung trên được đề cập tại Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 03/8/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh. Nội dung kiểm tra, giám sát: Công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP, công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm, xử lý vi phạm về ATTP, công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/cam kết đảm bảo ATTP, xác nhận kiến thức ATTP và kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATTP đã được tỉnh chỉ đạo về công tác ATTP tại các văn bản đã ban hành. Thời gian từ ngày 20/8 - 31/8/2018.

 

Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/8/2018. Phấn đấu đến năm 2020: 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập và đạt 80% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác; đạt 90% kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập và đạt 70% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác; 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc.

 

Chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3107/VP-KTN ngày 07/8/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung tại Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và việc thống kê đất đai định kỳ các năm 2015, 2016, 2017 để xác định những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019. Rà soát thống kê nguồn tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai năm 2019, hoàn thiện địa giới hành chính xã trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại  trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người"

 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-BCĐ ngày 08/8/2018 triển khai nội dung trên. Tập trung thực hiện những biện pháp trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người. Phát huy vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên. Xây dựng, nhân rộng mô hình "Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng". Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm.