Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" tỉnh Lạng Sơn

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-BCĐ 138, ngày 08/8/2018 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án).

Kết quả hình ảnh cho đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Ban; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh làm Phó trưởng Ban. Các thành viên gồm lãnh đạo các phòng liên quan thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh tham gia thành viên Ban Chủ nhiệm.

 

Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án có nhiệm vụ giúp Trưởng BCĐ 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

 

Thùy Linh