Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1495/QĐ-UBND, ngày 07/8/2018).

 

Quy chế này quy định về trách nhiệm và công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có liên quan đến hoạt động khí tượng thủy văn.

 

Một số nội dung phối hợp: Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khí tượng thủy văn; tổ chức lập kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh; xác định nội dung quan trắc đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc thẩm quyền của tỉnh; bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh…

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 07/8/2018./.

 

Bích Diệp