Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố

Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-BCĐ, ngày 03/8/2018 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP các huyện, thành phố.

 

Kết quả hình ảnh cho vệ sinh an toàn thực phẩm báo lạng sơn

Ảnh minh họa (Internet)

Các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP, công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm, xử lý vi phạm về ATTP, công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/cam kết đảm bảo ATTP, xác nhận kiến thức ATTP và kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATTP đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về công tác ATTP tại các văn bản đã ban hành.

 

Thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 20/8/2018 đến 31/8/2018.

 

Thùy Linh