Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đổi tên, tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được tổ chức lại và đổi tên thành Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

1_0.png
Lãnh đạo tỉnh đến thăm, làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh năm 2017

Đây đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh có chức năng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; tư vấn, can thiệp, trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng; cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu, hoạt động phục hồi chức năng, dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp; cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực, phát triển cộng đồng…

 

Các đối tượng phục vụ tại cơ sở gồm đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định, đối tượng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí, các đối tượng tâm thần và các đối tượng khác.

 

Cơ cấu tổ chức của Cơ sở gồm Giám đốc và không quá hai (02) Phó Giám đốc,  03 phòng chuyên môn.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/8/2018./.

 

Phương Linh