Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 30/7 - 05/8/2018)

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai. Tiếp tục kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 

 

Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 717/UBND-KTN ngày 02/8/2018. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động dự báo, cảnh báo tình hình khí tượng, thủy văn, thông tin kịp thời tình hình diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó; kiểm tra, rà soát, triển khai kịp thời công tác sơ tán, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, chú ý các vùng có nguy cơ cao như hạ lưu các hồ đập có nguy cơ mất an toàn, bờ sông, suối…, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi các vị trí đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ sạt lở lớn, lũ quét; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố trong mưa, lũ; phối hợp phân luồng, phân tuyến khi có sự cố giao thông do thiên tai xảy ra.

 

Tiếp tục kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3061/VP-NC ngày 02/8/20158. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với 03 đơn vị chưa thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 04 đơn vị chưa tổ chức tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị và tại các đơn vị thuộc quyền quản lý, khẩn trương thành lập Đoàn và tiến hành kiểm tra theo đúng yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Công văn số 713/UBND-NC ngày 01/8/2018. Yêu cầu trong tháng 8/2018 thực hiện bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với các nhiệm vụ theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh. Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật các cấp về hương ước, quy ước phù hợp với quy định của Chính phủ.

 

Thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 31/7/2018 triển khai để Đề án trên. Nội dung và lộ trình thực hiện gồm: Kiểm tra, đánh giá, sửa đổi, hiệu chỉnh hệ thống định mức đã được công bố, thực hiện rà soát xong trước ngày 20/8/2018; xây dựng các định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị cho các công tác mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành, thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2018; trước ngày 30/10/2018 hoàn thành báo cáo kết quả rà soát, bổ sung hệ thống định mức.

 

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 31/7/2018. Mục tiêu để tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tập trung thực hiện một số nội dung về củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, về trụ sở, nơi làm việc và trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho lực lượng Công an xã.

 

Tăng cường công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 712/UBND-NC ngày 01/8/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện góp ý các dự thảo văn bản QPPL; chú trọng việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; đảm bảo thời gian, chất lượng các nội dung trình. Kịp thời thực hiện tự kiểm tra, phối hợp kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, đề xuất xử lý văn bản có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 của UBND tỉnh.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2018

 

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2018, thảo luận, thống nhất dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018; 7 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 ban hành quy định quản lý nhà nước về giá; Quy định chi tiết thực hiện một số điều tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018 – 2020; Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp; bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp; điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.