Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (Công văn số 650/UBND-NC, ngày 17/7/2018).

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trước khi có hiệu lực thi hành đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các quy định của Luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thi hành các Luật và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của ngành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến người dân, đặc biệt là các quy định trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan cho hội viên, thành viên tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân./.

 

Bích Diệp