Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, (Công văn số 2695, ngày 13/7/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2413/BTP-PBGDPL, trong đó, tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch sang cơ quan Văn hóa cùng cấp, công chức Văn hóa - Xã hội. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác.

 

Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định. Phối hợp với cơ quan Văn hóa cùng cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật. Chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với cơ quan Văn hóa trong tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương./.

 

Khánh Ly