Skip to main content

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh về việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (Công văn số 638/UBND-TH ngày 13/7/2018).

 

Theo đó, yêu cầu chuẩn bị kỹ nội dung sơ kết, rà soát, đánh giá đầy đủ những mặt tích cực, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2018, phân tích rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Tổ chức sơ kết thiết thực, gọn nhẹ, hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2018./.

 

Phương Linh