Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác bảo trợ xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Việc triển khai các đề án tiếp tục được duy trì; các nhiệm vụ đột xuất hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai nhanh gọn đến đúng đối tượng.