Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện dự án theo Luật Đầu tư

Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo Luật đầu tư (viết tắt là Ban Chỉ đạo) vừa có Quyết định số 103/QĐ-BCĐ, ngày 11/7/2018 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên trong Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể, thống nhất và thực hiện theo kết luận của Trưởng ban. Ban Chỉ đạo làm việc thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng ban.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Quy chế. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp trong hướng dẫn, thẩm định đề xuất dự án đầu tư, hoàn thành hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, giải phóng mặt bằng và các nội dung có liên quan. Đề xuất, kiến nghị thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, tiếp nhận, tổng hợp các nội dung liên quan báo cáo Trưởng ban.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Khánh Ly