Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và chữ thập đỏ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) trong tình hình mới, (Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018).

 

 

Hội CTĐ tỉnh và CLB Thắp sáng niềm tin phát gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo xã Tri Lễ - huyện Văn Quan. Nguồn: chuthapdo.langson.gov.vn

Chỉ thị nêu rõ: Hội CTĐ Việt Nam chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ phù hợp với đặc thù hoạt động của Hội, với tình hình, yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào nhiệm vụ và thẩm quyền được giao phối hợp, tạo điều kiện để Hội CTĐ tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và tham gia thực hiện các chương trình, đề tài, dự án vì mục tiêu nhân đạo trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Hội.

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội CTĐ triển khai nhiệm vụ công tác, phát triển các cơ sở hoạt động CTĐ và các dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo trên địa bàn theo quy định. Phối hợp Hội CTĐ cùng cấp định kỳ rà soát, xác định các “địa chỉ nhân đạo” cần trợ giúp; hằng năm cấp kinh phí hoạt động và kinh phí để các cấp Hội tại địa phương triển khai các nhiệm vụ đặc thù do Nhà nước giao, cấp kinh phí đối ứng để Hội triển khai các hoạt động từ các nguồn vận động được theo quy định của pháp luật.

 

Khánh Ly