Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Ban xây dựng Đề án, Tổ tư vấn giúp việc Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh vừa thành lập Ban xây dựng Đề án, Tổ tư vấn giúp việc Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1309/QĐ-UBND, ngày 12/7/2018).

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban

Ban xây dựng Đề án do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; thành viên còn lại là lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Tổ tư vấn giúp việc Ban xây dựng Đề án do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban xây dựng Đề án làm Tổ trưởng.

 

Ban xây dựng Đề án có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Tổ tư vấn giúp việc tham mưu giúp Ban xây dựng Đề án: rà soát, đánh giá thực trạng về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; việc giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua; xây dựng dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt./.

 

Bích Diệp