Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa ( http://enternews.vn/)

UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Công văn số 633/UBND-KTTH, ngày 12/7/2018).

 

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chủ trì, phối hợp trình UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp nghiên cứu, rà soát, báo cáo để ban hành quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu, cụm công nghiệp; báo cáo để bố trí quỹ đất hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thực hiện./.

 

Bích Diệp