Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (MT) trong tình hình mới, (Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 09/7/2018).

 

Ảnh minh họa

Công tác tổng kết sẽ tập trung đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị về ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình chỉ đạo của các tổ chức đảng, tổ chức quán triệt, cách thức duy trì sự lãnh đạo thường xuyên ở các cấp ủy đảng, vai trò, trách nhiệm và hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện của cấp ủy đảng cấp trên với cấp dưới và cấp ủy cơ sở đối với từng đảng viên, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong 10 năm qua.

 

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, trong đó tập trung đánh giá sâu các nội dung về tổ chức và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống MT, xây dựng, nhân rộng và duy trì các mô hình. Kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm về MT, củng cố, kiện toàn lực lượng, đầu tư trang, thiết bị chuyên dùng, kinh phí cho công tác phòng, chống MT ở các đơn vị và cơ sở. Kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện xã hội hóa, huy động nguồn lực và sự tham gia của Nhân dân trong công tác phòng, chống MT. Công tác quản lý người nghiện và tổ chức cai nghiện dưới các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Việc tổ chức và thực hiện công tác phòng, chống MT ở xã, phường, thị trấn. Công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến MT.

 

Khánh Ly