Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

http://baolangson.vn/upload/Thang-5/6-5/8.jpg
Công trình thủy lợi đập Kéo Quân, xã Tri Phương, Tràng Định (baolangson.vn)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 2625 /VP-KTN, ngày 11/7/2018.

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu lập kế hoạch điều tra cơ bản về thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án phân cấp, bàn giao lại hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy định pháp luật hiện hành.

 

Các đơn vị được bàn giao quản lý, khai thác theo Quyết định số 73/2001/QĐ-UB, ngày 28/12/2001 và các tổ chức, cá nhân đang quản lý các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh tiếp tục quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, phục vụ tốt nhu cầu về nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân.

 

Thùy Linh