Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa quy định mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 10/7/2018).

 

Quy định mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa và các trường hợp khác

Theo đó, đối với đất trồng lúa, mức hỗ trợ tưới tiêu bằng động lực là 1.811 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực: 1.267 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ: 1.539 đồng/ha/vụ. Đồng thời quy định cụ thể một số trường hợp phát sinh khác.

 

Mức hỗ trợ đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông bằng 40% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa.

 

Hỗ trợ cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, dược liệu bằng bơm điện là 1.020 đồng/m3, bằng hồ đập, kênh cống là 840 đồng/m3. Nếu tính theo diện tích (ha), mức hỗ trợ kinh phí bằng 80% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa cho một năm (2 vụ).

 

Cấp nước tưới để nuôi trồng thủy sản bằng bơm điện mức hỗ trợ là 840 đồng/m3, bằng hồ đập, kênh cống mức hỗ trợ là 600 đồng/m3; hoặc tính theo m2 mặt thoáng/năm thì mức hỗ trợ chung là 250 đồng.

 

Thời hạn hỗ trợ theo quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2018./.

 

Phương Linh