Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chuyển giao 10 chợ xã huyện Bắc Sơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý

UBND tỉnh vừa quyết định giao 10 chợ xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng (Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 09/7/2018).

 

Hình ảnh có liên quan
Ảnh minh họa (Nguồn: baolangson.vn)

10 chợ xã gồm: Tân Tri, Chiến Thắng, Tân Thành, Nhất Hòa, Nhất Tiến, Hưng Vũ, Trấn Yên, Vũ Lễ, Vũ Sơn, Vũ Lăng. Thời gian thực hiện tiếp nhận, chuyển giao từ ngày 01/8/2018.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đúng các quy định hiện hành về tổ chức, quản lý và kinh doanh chợ, Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ đã được phê duyệt; xây dựng nội quy chợ, phương án sắp xếp, giá thuê, các khoản thu...; tiếp nhận, bố trí việc làm, giải quyết chế độ cho toàn bộ người lao động của Ban quản lý, tổ quản lý các chợ cũ; xây dựng, sửa chữa, cải tạo các chợ; các khó khăn vướng mắc, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung trong công tác tiếp nhận, quản lý chợ phải báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

UBND huyện Bắc Sơn trực tiếp chỉ đạo thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ, giải quyết các nội dung liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện, trình phê duyệt các nội dung về tổ chức và quản lý các chợ; hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ kinh doanh về phát triển các chợ được chuyển giao, công tác xã hội hóa phát triển chợ. Sở Công thương phối hợp với UBND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh về xử lý các vi phạm./.

 

Phương Linh