Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế hoạt động của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn

Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh (gọi tắt là Ban Công tác) vừa ban hành Quyết định số 100/QĐ-BCTPCPNN, ngày 09/7/2018 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Công tác.