Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 (Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 06/7/2018).

 

tuyên truyền, phát túi ni lông sinh học, thân thiện với môi trường cho người dân tại lễ phát động “Tuần lễ nói không với túi ni - lông khó phân hủy” ngày 16/12/2017 (baolangson.vn)

Một số nội dung thực hiện: Tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo, đài, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền trực diện treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các đường phố chính... Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể tiến tới mục tiêu sử dụng giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy đến năm 2020; theo đó, giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010, thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại khu vực đông dân cư, tổ chức phát túi ni lông thân thiện với môi trường, thu gom phân loại rác thải… Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong sản xuất túi ni lông dễ phân hủy tại tỉnh./.

 

Bích Diệp