Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo việc quản lý Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh

Ảnh mang tính chất minh họa

UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành về việc quản lý Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (Công văn số 618/UBND-KGVX, ngày 09/7/2018).

 

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, phần mềm, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng; tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao công cụ quản trị nội dung của Cổng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, thực hiện quản trị nội dung Cổng; làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp, biên tập, cập nhật lên Cổng theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý, duy trì hoạt động, cập nhật, cung cấp thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp./.

 

Bích Diệp