Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 11/6 - 17/6/2018)

Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua địa bàn. Tăng cường công tác chống buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

 

Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/6/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là cải thiện, tăng thêm 6-8 bậc trên bảng xếp hạng của PCI toàn quốc năm 2018, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI bị giảm điểm và hiện đang bị xếp hạng thấp, cụ thể các chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh, Tiếp cận đất đai, Thiết chế pháp lý, Chi phí không chính thứ tăng ít nhất 3 bậc, các chỉ số khác tăng ít nhất nhất 3-5 bậc trong bảng xếp hạng. Phấn đấu đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua địa bàn

 

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 523/UBND-KTTH ngày 12/6/2018. Yêu cầu Sở Công Thương, các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết thủ tục thông quan cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Trường hợp ách tắc, bố trí luồng đi riêng cho các phương tiện chở vải thiều xuất khẩu đảm bảo thông quan trong ngày; thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Thường xuyên nắm tình hình xuất khẩu để phối hợp với các cơ quan phía Trung Quốc giải quyết kịp thời những vướng mắc, thông tin cho Sở Công Thương các tỉnh có vải thiều xuất khẩu qua nhằm điều tiết lượng hàng xuất khẩu lên cửa khẩu phù hợp.

 

Tăng cường hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 532/UBND-KGVX ngày 13/6/2018. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành hệ thống thiết bị; định hướng thông tin, tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật theo dõi, đảm bảo Đài Truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả. Chỉ đạo UBND xã xây dựng Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh do xã quản lý, quy định cụ thể về thời gian hoạt động của Đài (đảm bảo tối thiểu thời gian hoạt động của là 2h/ngày).

 

Tăng cường công tác chống buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo tại Công văn số 87/BCĐ-CQTT ngày 15/6/2018. Yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ hoạt động nhập lậu hàng hóa nói chung, gia cầm và sản phẩm gia cầm nói riêng qua biên giới, trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trong nội địa; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là đối tượng chủ hàng có hành vi kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương không buôn bán, vận chuyển, tiếp tay cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/6/2018. Tập trung thực hiện một số nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương các cá nhân, tập thể làm tốt người có công với cách mạng, gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt khó làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; bảo đảm 100% nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh được chăm sóc, tu bổ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn…

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018

 

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, thảo luận, thống nhất các nội dung: 7 dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm; về bãi bỏ Nghị quyết số 129/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh; về bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018; về phê duyệt tổng biên chế công chức hành chính của tỉnh năm 2018; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018; thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về Đề án nhập xã Lục Thôn vào thị trấn Lộc Bình, nhập xã Xuân Lễ với xã Bằng Khánh thuộc huyện Lộc Bình; nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn thuộc huyện Bắc Sơn. 2 dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 74-KL/TU, ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 03/4//2009 về lãnh đạo triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 5 dự thảo báo cáo liên quan khác phục vụ kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh.